Project Management

Agile

Project Management - Agile Agile to tak zwane zwinne metodyki zarządzania projektami. Jednym z najważniejszych założeń metodyki jest obserwacja dotycząca wymagań odbiorcy w trakcie trwania projektu które mogą w pewien sposób ewoluować. Metodyka zwinna przede wszystkim oparta jest na zdyscyplinowanym zarządzaniu i szybkim wytwarzaniu oprogramowania wysokiej jakości. Zwykle zakłada również bardzo częste inspekcje związane z wymaganiami oraz rozwiązaniami w danym projekcie. czytaj więcej...

COBIT

Project Management - COBIT COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) jest to metodyka, która została stworzona poprzez zbiór celów kontrolnych dla technologii informacyjnych ale także powiązanych. Jest to standard opracowany przez ISACA oraz IT Governance Institute, który przeznaczony jest dla zarządzania technologiami informatycznymi. COBIT stanowi zestawienie dobrych praktyk do zarządzania IT. czytaj więcej...

Extreme Programming (XP)

Project Management - Extreme Programming (XP) Extreme Programming (XP), programowanie ekstremalne to metodyka wywodząca się z rodziny zwinnych. Główną cechą jej jest przyjęcie pozycji programisty i zgodnie z tym – budowanie środowiska pracy oraz sposobu zarządzania w sposób wysoko efektywny. Metodyka ta jest zdefiniowaną metodyką tworzenia oprogramowania. Jej zestaw praktyk mimo pewnych różnic w stosunku do metod znanych z tradycyjnej inżynierii oprogramowania, stawia przed sobą takie same cele. czytaj więcej...

ISO 9000

Project Management - ISO 9000 ISO 9000 jest to pewnego rodzaju norma związana z zapewnieniem jakości, opracowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacji (ISO). Brzmi ona następująco: „Jakość to ogół właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokajania stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb”. Norma to wynik procedury normalizacyjnej wyrażony za pomocą reguł i jednocześnie zatwierdzony przez upoważnioną do tego władzę. czytaj więcej...

Iteracyjny model kaskadowy

Project Management - Iteracyjny model kaskadowy Iteracyjny model kaskadowy (ang. waterfall model) to jeden z procesów tworzenia oprogramowania, który został zdefiniowany w inżynierii oprogramowania. Jest to odmiana modelu kaskadowego w pewnych specyfikacjach połączona z iteracyjnym modelem. Wobec tego połączenia, głównie proponuje się dokonywanie analizy, projektowania oraz zbierania wymagań według modelu kaskadowego natomiast implementację oraz testowanie dzieli się na iteracje. czytaj więcej...

ITIL

Project Management - ITIL ITIL (Information Technology Infrastructure Library) to w pewnym rodzaju zestaw reguł, które są wykorzystywane do zarządzania usługami IT. Został opracowany przez różnych konsultantów, ekspertów rozwiązań IT ale i przez końcowych użytkowników. ITIL udostępnia zestaw procesów niezbędnych do poprawnego zarządzania infrastrukturą IT. czytaj więcej...

Just-in-time (JIT)

Project Management - Just-in-time (JIT) Just-in-time (JIT) to metoda zarządzania służąca redukcji pracy w toku oraz poziomu zapasów podczas całego procesu produkcyjno-magazynowego.
Metoda ta pozwala synchronizować wszystkie czynności w procesie za pomocą systemu ssącego a także dzięki ciągłemu przepływowi. J
IT minimalizuje przestrzeń oraz koszty magazynowe dzięki rozwiązaniu, które polega na zamawianiu kolejnego zapasu tylko w sytuacji osiągnięcia minimum magazynowego. czytaj więcej...

Kanban

Project Management - Kanban Kanban to metodyka sterowania produkcją, oparta głównie na rzeczywistym zużyciu materiałów oraz na poszczególnych kartach wyrobów a także ich analizie i cyrkulacji. Celem systemu jest przede wszystkim kontrola oraz redukcja kosztów magazynowania materiałów a także jednoczesne zwiększenie dostępności tych materiałów i wyeliminowanie wszelkich przestojów w produkcji związanych z brakiem wymaganych produktów. czytaj więcej...

Lean Management

Project Management - Lean Management Lean Management (szczupłe zarządzanie) jest to koncepcja zarządzania, która w swoich założeniach mówi o dostosowaniu danego przedsiębiorstwa do warunków gospodarowania panujących na rynku. Jest pewnym sposobem zarządzania, który jest wykorzystywany głównie w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Duży nacisk kładzie na kształtowanie bezpośrednich oraz długotrwałych kontaktów z dostawcami czy odbiorcami. czytaj więcej...

Metodyki tradycyjne

Project Management - Metodyki tradycyjne Podejście tradycyjne to jeden ze sposobów zarządzania projektami, który ma za zadanie identyfikować sekwencje kroków użytych do ich wykonania (kompletny proces). Zwykle w projekcie wyróżnia się pięć faz, takich jak: inicjacja projektu, planowanie projektu, wykonywanie projektu, monitorowanie projektu i ukończenie projektu. czytaj więcej...

Metodyki zarządzania projektami

Project Management - Metodyki zarządzania projektami Pojęcie projektu dotyczy pewnego zbioru aktywności, które zmierzają do osiągnięcia wcześniej założonego celu. Wszelkie działania są ze sobą powiązane w jasny ale złożony sposób i są zorientowane na stworzenie unikatowego produktu, usługi lub zupełnie innego celu. Projekt również charakteryzuje się tym, że posiada zaplanowany zarówno swój początek jak i koniec. czytaj więcej...

PMI / PMBOK

Project Management - PMI / PMBOK Project Management Institute (PMI) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca różne firmy oraz osoby, które wytwarzają projekty. Celem tej organizacji jest zbieranie, analizowanie a także uogólnienie doświadczeń by doskonalić i popularyzować metody realizacji projektów. Zarządzanie projektami traktowane jest przez PMI jako samodzielną profesję. czytaj więcej...

PRINCE2

Project Management - PRINCE2 PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) to metodyka zarządzania projektami, która jest oparta na procesach. Jest to podejście, które oferuje łatwo dopasowywaną i jednocześnie skalowalną metodykę zarządzania oraz sterowania projektami wszelkiego rodzaju. Również ze względu na to, że dotyczy działań wyłączenie związanych z zarządzaniem danym projektem a nie z jego charakterem prac, może być stosowany do różnych typów projektów. czytaj więcej...

RUP

Project Management - RUP RUP (Rational Unified Process) to iteracyjna metodyka wytwarzania oprogramowania. To w pełni konfigurowalna platforma obsługi procesów dotyczących tworzenia oprogramowania. Głównym celem tego podejścia jest produkcja wysokiej jakości oprogramowania w przewidywanym budżecie oraz czasie klienta. Projekt RUP powstał w celu przystosowania do konkretnego charakteru projektu, organizacji lub nawet zespołu projektowego. Podejście to zakłada budowanie systemu w kolejnych przebiegach. czytaj więcej...

Scrum

Project Management - Scrum Scrum jest to metodyka zarządzania procesami, jedna z metodyk zwinnych. Warto dodać, że jest to też metodyka przyrostowa oraz iteracyjna. Zgodnie z tą metodyką, rozwój danego produktu jest podzielony na mniejsze iteracje, tak zwane sprinty (przedział czasowy zwany przebiegiem), które następują po sobie. czytaj więcej...