PRINCE2

PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) to metodyka zarządzania projektami, która jest oparta na procesach. Jest to podejście, które oferuje łatwo dopasowywaną i jednocześnie skalowalną metodykę zarządzania oraz sterowania projektami wszelkiego rodzaju. Również ze względu na to, że dotyczy działań wyłączenie związanych z zarządzaniem danym projektem a nie z jego charakterem prac, może być stosowany do różnych typów projektów.

PRINCE2 to przede wszystkim w pełni uniwersalna platforma współpracy wszystkich pracowników zaangażowanych w wykonanie projektów. Kładzie szczególny nacisk na pewne uzasadnienie biznesowe projektu, dbając o to by projekty, których opłacalność jak i sens jest niepewny, nie zostały wdrożone w życie. Oprócz tego obejmuje osiem komponentów czyli produktów zarządczych wytwarzanych bądź wykorzystywanych do zarządzania projektem. Są to takie komponenty jak: uzasadnienie biznesowe, organizacja, plany, elementy sterowania, zarządzanie ryzykiem, jakość w środowisku projektu, zarządzanie konfiguracją oraz sterowanie zmianami.

PRINCE2 definiuje również techniki projektowe będące pewnymi instrukcjami postępowania. Możemy wymienić w tej metodyce takie techniki jak: planowanie oparte na produktach, sterowanie zmianami oraz przeglądy jakości. Metoda ta dostarcza w pełni kompletny model procesów zarządzania projektem, które zapewniają spójną kontrolę nad wszystkimi jego etapami. W związku z tym, że podejście to jest podejściem procesowym, definiuje ono siedem szczegółowych procesów, które podzielić możemy na takie podprocesy jak:

- ZS (Strategiczne zarządzanie projektem) - proces ten odpowiada za realizację funkcji Komitetu Sterującego, który informowany jest przez Kierownika Projektu o stanie projektu, do jego podprocesów zaliczamy: zezwolenie na inicjowanie projektu, zezwolenie na realizację projektu, zezwolenie na realizację etapu bądź planu nadzwyczajnego, podejmowanie decyzji doraźnych a także zatwierdzenie zamknięcia projektu.

- PP (Uruchamianie Projektu/ Przygotowanie Założeń Projektu) - proces ten zapewnia możliwość realizacji danego projektu i tego, że będzie on wart poniesionych kosztów, przygotowanie tych założeń obejmuje również swoje podprocesy do których możemy zaliczyć: mianowanie Przewodniczącego Komitetu Sterującego oraz Kierownika Projektu, projektowanie zespołu zarządzania projektem, mianowanie zespołu zarządzania projektem, przygotowanie podstawowych założeń projektu, definiowanie formuły realizacyjnej oraz planowanie etapu inicjowania.

- IP (Inicjowanie Projektu) - inicjowanie odpowiada za precyzyjne planowanie projektu tak by jego cele były zrozumiale realizowane, obejmuje to następujące podprocesy: planowanie jakości, planowanie projektu, doprecyzowanie Uzasadnienia Biznesowego i Ryzyka, ustanowienie elementów sterowania, ustanowienie dokumentacji projektowej, zestawienie Dokumentu Inicjującego Projekt.

- SE (Sterowanie Etapem) - proces ten obejmuje bieżące zarządzanie projektem przez Kierownika Projektu, możemy wymienić takie podprocesy jak: zgoda na wykonanie grupy zadań, ocena postępów, rejestrowanie zagadnień projektowych, analizowanie zagadnień projektowych, przeglądanie stanu etapu, raportowanie o ważnych zdarzeniach, podejmowanie działań korekcyjnych, eskalowanie zagadnień projektowych oraz odbieranie wykonanej grupy zadań.

- WP (Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów) - proces ten odnosi się do tworzenia produktu dla którego został uruchomiony projekt, to na tym etapie wykorzystywana jest większość zasobów natomiast proces możemy podzielić na takie podprocesy jak: przyjęcie grupy zadań do realizacji, wytwarzanie grupy zadań oraz dostarczanie grupy zadań.

- ZE (Zarządzanie Zakresem Etapu_ - proces ten odpowiada za poprawną weryfikację dostarczonych produktów oraz za jednoczesną analizę z pierwotnymi parametrami biznesowymi, możemy go podzielić na następujące podprocesy: planowanie etapu, uaktualnienia planu projektu, uaktualnienie uzasadnienia biznesowego projektu, uaktualnienie rejestru ryzyka, raportowanie końca etapu i opracowanie planu naprawczego.

- ZP (Zamykanie Projektu) - proces ten w sposób kontrolowany i uporządkowany zamyka projekt, zostaje tworzony dokument przekazania oraz rejestr doświadczeń a także organizowany jest przegląd powdrożeniowy oraz przegląd poprojektowy, cały proces możemy podzielić na takie podprocesy jak: przygotowanie projektu do zamknięcia, określanie działań następczych oraz przegląd oceniający projekt.