ISO 9000

ISO 9000 jest to pewnego rodzaju norma związana z zapewnieniem jakości, opracowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacji (ISO). Brzmi ona następująco: „Jakość to ogół właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokajania stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb”. Norma to wynik procedury normalizacyjnej wyrażony za pomocą reguł i jednocześnie zatwierdzony przez upoważnioną do tego władzę. Normy stanowią zbiór przepisów określających wymagane wymiary, właściwości przedmiotów oraz ich części składowych a także właściwą terminologią i cechy.

Zadaniem ISO 9000 jest pozyskiwanie oraz utrzymywanie jakości wyrobów na takim poziome by w sposób trwały zaspokajać stwierdzone bądź zakładane potrzeby danych klientów. Natomiast jakość tych działań oraz stosowanych metod powinna być bez przerwy udoskonalana. Kierownictwo oraz personel przedsiębiorstwa musi mieć przeświadczenie, że wymagania dotyczące systemu jakości są i jednocześnie będą spełnione. Natomiast klienci oraz inni zainteresowani powinni mieć zaufanie, że te wymagania są i będą spełniane.

ISO 9000 zaleca by kierowanie daną organizacją była związane z systematycznymi i przejrzystymi zasadami. W związku z tym określono osiem zasad zarządzania jakością. Są to następujące zasady:

  1. Orientacja na klienta - w związku z tym, że organizacja jest zależna od swoich klientów, bardzo istotnym punktem jest rozpoznawanie oraz spełnianie wszelkich potrzeb klientów, nawet w sposób możliwie przekraczający je, dzięki temu organizacja może prawidłowo funkcjonować i jednocześnie wzrastać.
  2. Przywództwo - kierownictwo ustanawia jasne cele oraz kierunek działania danej organizacji, natomiast żeby cele mogły być realizowane kierownictwo dba o właściwą atmosferę i oprócz tego zapewnia odpowiednie zasoby a także motywuje pracowników swoim przykładem.
  3. Zaangażowanie ludzi - pracownicy dzięki możliwości zwiększania swojej wiedzy, doświadczenia oraz kompetencji, czują się w pełni odpowiedzialni za swoje obowiązki i działania, chętnie dzielą się doświadczeniem i wiedzą przez co przyczyniają się do ciągłego doskonalenia.
  4. Podejście procesowe - zarządzanie za pomocą podejścia procesowego umożliwia rozpoznawanie obszarów wzajemnych zależności między procesami, ocenę procesów oraz ustalenie jasnych zasad monitorowania, pozwala to na skuteczne oraz efektywne realizowanie założonych celów.
  5. Podejście systemowe do zarządzania - stabilny rozwój oraz doskonalenie organizacji możliwe jest dzięki systemowi składającemu się z powiązanych ze sobą procesów, celów oraz zasad monitorowania połączonym z przeglądem skuteczności.
  6. Ciągłe doskonalenie - stanowi to stały element organizacji, który wpływa na konkurencyjność jej na rynku.
  7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów - sprawne oraz skuteczne decyzje powstają dzięki analizy danych zbieranych z poszczególnych procesów co wpływa na zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji.
  8. Wzajemne korzystne relacje z dostawcami - korzystne relacje z dostawcami, umożliwiają w pewien sposób elastyczną oraz szybką reakcję na zmiany na rynku, optymalizację zasobów i kosztów co wpływa znacząco na zwiększenie zadowolenia klienta.