PMI / PMBOK

Project Management Institute (PMI) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca różne firmy oraz osoby, które wytwarzają projekty. Celem tej organizacji jest zbieranie, analizowanie a także uogólnienie doświadczeń by doskonalić i popularyzować metody realizacji projektów. Zarządzanie projektami traktowane jest przez PMI jako samodzielną profesję. Projekt według tej metodyki charakteryzowany jest jako pewne działania skupiające się na realizowaniu projektu przez ludzi przy ograniczonych zasobach. Czynności te są w pełni planowane, realizowane i jednocześnie kontrolowane. Największy nacisk w zarządzaniu projektem kładzie się na jasny opis celów projektu. Przyjmując dokładne kryteria jego osiągnięć, kierownik projektu pracuje w ramach trójkąta zależności czyli zakresu, budżetu i czasu. Natomiast zarządzanie według metodyki PMI funkcjonuje jako dziewięć różnych obszarów aktywności. Możemy w nich wymienić zarządzanie integracją, która gwarantuje koordynację wielu elementów planowania i wykonawstwa prac a także wprowadzania zmian do projektu. Dalej wymieniamy zarządzanie zakresem, które ma na uwadze inicjację oraz definicję, weryfikację i planowanie zakresu projektu. Kolejnym punktem jest zarządzanie czasem, które zapewnia szacowanie czasu do wykonania konkretnych zadań a także harmonogramowanie ich i kontrolowanie.

Również obszarem zarządzania według PMI jest zarządzanie kosztami, które zapewnia utrzymanie danego projektu w zatwierdzonym budżecie. Następnym obszarem jest zarządzanie jakością projektu. Ten punkt gwarantuje spełnienie wszelkich oczekiwań klienta jak i użytkownika za pomocą założonych cech jakościowych. Również na liście tych obszarów znajduje się zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie to umożliwia efektywne wykorzystanie ludzi pracujących nad danym projektem dzięki zaplanowanej organizacji zespołu. Następnym punktem jest zarządzanie komunikacją w projekcie, które dba o prawidłowy przepływ informacji w zespole. Przedostatnim obszarem jest zarządzanie ryzykiem, które identyfikuje zagrożenia i jednocześnie analizuje i ocenia ryzyko. Ostatni punkt dotyczy zarządzania dostawami, które polega na bezproblemowym organizowaniu współpracy z dostawcami zewnętrznymi usług i towarów, które zostaną użyte przy realizacji projektu.

Project Management Institute zajmuje się również opracowywaniem pewnych standardów związanych z zarządzaniem projektami. Jednym z nich jest najbardziej znany standard PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Stanowi on zbiór odpowiednich praktyk w dziedzinie zarządzania projektami i jest on źródłem wiedzy, które jest niezbędne do egzaminów takich jak: PMP (Project Management Professional) oraz CAPM (Capital Asset Pricing Model). Dostarcza pewne wytyczne dla większości realizowanych przez cały czas projektów. Jest to standard oparty na produktach co oznacza, że pracę opisuje jako wynik poszczególnych procesów. Najważniejszą częścią tego standardu są przede wszystkim procesy pogrupowane w pięć grup oraz dziesięć obszarów wiedzy. Grupy te dotyczą następujących procesów: procesy rozpoczęcia (definicja oraz zatwierdzenie projektu), procesy planowania (zakładają sposób realizacji projektu, jego terminy oraz zasoby), procesy realizacji (odpowiadają za koordynowanie zasobów rzeczowych i ludzkich, wykorzystanych do realizacji danego projektu), procesy kontroli (nadzorują postępy prac w projekcie a także analizują możliwe odchylenia) oraz procesy zakończenia (zadaniem ich jest przygotowanie formalnej akceptacji finalnego produktu lub fazy danego projektu).

Warto dodać, że procesy mogą zachodzić na siebie w trakcie realizacji projektu bądź jego pojedynczej fazy. Natomiast obszary PMBOK nie różnią się niczym od obszarów samego PMI, obejmują te same obszary (zarządzanie integralnością, zarządzanie zakresem, zarządzanie czasem, zarządzanie kosztami, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie komunikacją, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zaopatrzeniem, opcjonalnie- zarządzanie interesariuszami). Każdy z obszarów zawiera w sobie procesy, które muszą zostać zrealizowane według i w ramach danej dziedziny. Ma to na celu osiągnięcie efektywnego programu zarządzania projektem. Procesy te tworzą strukturę macierzową w której każdy z procesów, powiązany jest z jednym obszarem oraz jedną grupą procesów.