Blog IT, Blog Marketing

Przegląd orzecznictwa dotyczącego umów w IT – część I

Przegląd orzecznictwa dotyczącego umów w IT – część I

Marcin Sarna , 01.10.2021 r.

Zobaczmy co sądy wyrokują w sprawach odnoszących się do umów związanych z technologiami informatycznymi.

Kiedy dokładnie, w przypadku elektronicznego porozumiewania się na odległość, następuje przyjęcie oferty, złożenie reklamacji, zawarcie umowy czy potwierdzenie wykonania zlecenia?

Oświadczenie woli w postaci elektronicznej dokonywane online zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, to jest w momencie przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2003 roku, V CZ 127/03

Na czym polega złożenie oświadczenia woli w formie elektronicznej; telefaks to nie forma elektroniczna

Złożenie oświadczenia woli wyrażonego w postaci elektronicznej polega na tym, że oświadczenie jest prawidłowo wprowadzone do urządzenia elektronicznego (komputera) nadawcy, i przekazane przez Internet - za pomocą narzędzi programowych umożliwiających indywidualne wysyłanie i odbieranie danych na odległość - trafia ono do operatora usług telekomunikacyjnych (serwera dostawcy usług internetowych) i od razu jest dostępne dla adresata oświadczenia - posiadacza tzw. elektronicznej skrzynki pocztowej. W związku z powyższym złożenie oświadczenia woli za pomocą telefaksu nie może być zakwalifikowane, jako świadczenie złożone w postaci elektronicznej.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2003 rokum, I CKN 384/01

Za awarie niezgłoszone przez klienta firma też odpowiada

Niedozwolone są w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści: „Dostawca nie odpowiada za awarie nie zgłoszone przez Abonenta” i zakazane jest ich wykorzystywanie.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 czerwca 2012 roku, XVII Amc 5433/11

Instalacja programu nie będzie opodatkowana jak usługa doradcza

Usługi techniczne związane bezpośrednio z instalacją oprogramowania nie mają charakteru doradczego, czy choćby zbliżonego do doradczego.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 3 marca 2010 roku, I SA/Kr 1497/09

ISP nie może pozbawić abonenta możliwości potrącania wierzytelności

Niedozwolone są w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści: „Abonent nie może samowolnie dokonywać potrąceń od opłaty abonamentowej ani jakichkolwiek wymagalnych należności względem Dostawcy” i zakazane jest ich wykorzystywanie.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 sierpnia 2012 roku, XVII Amc 5686/11

ISP nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności za szkody wywołane przestojem w świadczeniu usług

Niedozwolone są w umowach z konsumentami postanowienia wzorca umowy o treści: „Dostawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi” i zakazane jest ich wykorzystywanie.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 czerwca 2012 roku, XVII Amc 5434/11
Copyright prawo autorskie

Umowa o korzystanie z bazy danych to umowa licencyjna; już sama umowa o dzieło w postaci systemu informatycznego pozbawia informatyka egzemplarzy utworów i baz danych

W ramach swobody umów dopuszczalna jest umowa o korzystanie z bazy danych, odpowiadająca w podstawowych założeniach typowym umowom licencji.

W przypadku, gdy dziełem jest system informatyczny umowa o dzieło z chwilą wydania przenosi na zamawiającego egzemplarze utworów autorskich i baz danych nie będących utworami oraz daje mu prawo do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, mimo że autorskie prawo majątkowe nie zostaje na zamawiającego przeniesione.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2007 roku, V CSK 150/07

Portal internetowy to utwór w rozumieniu prawa autorskiego

Jeżeli wynagrodzenie informatyka, który stworzył taki portal, zależy od wysokości wpływów z korzystania z portalu, ma on prawo do otrzymania informacji o ilości odwiedzin itp. Stworzenie układu i formy graficznej portalu, jak również jej ulepszanie i zmiany w okresie eksploatacji portalu internetowego mieści się w definicji utworu. Szata graficzna portalu - jako istotny element wchodzi w skład utworu zbiorowego, jakim jest portal internetowy. Skoro twórcy przysługuje roszczenie informacyjne, to niezależnie od pobudek dla jakich zgłasza to żądanie, chociażby weryfikacji wysokości otrzymanego wynagrodzenia, w przypadku spełnienia przesłanek z art. 47 u.p.a.p.p. informacje te powinny być udostępnione, a wykonanie tego uprawnienia przez twórcę nie może być oceniane jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2007 roku, I ACa 1145/06

Jak rozliczyć w PIT dochód z reklam na swojej stronie internetowej?

Strona internetowa jest wprawdzie utworem w rozumieniu Prawa autorskiego ale umowy „dzierżawy” stron internetowych (mające na celu np. wydzierżawienie części strony na reklamy) nie są umowami z praw majątkowych więc wynagrodzenie z takich umów stanowi przychody z tytułu umów nienazwanych.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 marca 2010 roku, I SA/Kr 60/10

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej