Blog IT, Blog Marketing

Czym są pola eksploatacji?

Czym są pola eksploatacji?

Marcin Sarna , 16.07.2021 r.

W dzisiejszym artykule dotyczącym prawa IT dowiemy się czym są i jak określać w umowie pola eksploatacji.

Czym są pola eksploatacji

Niezależnie od tego czy częściej jest się licencjobiorcą czy licencjodawcą zawsze powinno się pamiętać, że uzyskanie lub udzielenie licencji każdorazowo następuje „do czegoś”. I nie chodzi tu tylko o konkretny program ale przede wszystkim o to, w jaki sposób licencjobiorca może z niego korzystać.

Analizując konkretne postanowienia umowy licencyjnej powinno się zwracać uwagę na cztery podstawowe kwestie:

  1. przedmiot licencji (czyli oznaczenie programu),
  2. wynagrodzenie,
  3. czas trwania licencji i jej rodzaj (wyłączna / niewyłączna),
  4. pola eksploatacji.

Niestety, te ostatnie są bardzo często traktowane jako temat poboczny, na zasadzie „co mnie interesują jakieś pola skoro wiem ile płacę, za co i jak długo mogę z tego korzystać”. A to właśnie wskazanie w umowie pól eksploatacji a nie tylko oznaczenia programu (jego nazwy) pokazuje tak naprawdę co można zrobić z konkretną aplikacją.

Elmed sp. z o.o. zakupiła licencję na oprogramowanie „Pacjent w Sieci” pozwalające jej pracownikom na zdalny dostęp do kartoteki pacjentów. Oprogramowanie zainstalowano i pracownicy mogli od tej pory pobierać dane z bazy z dowolnego miejsca, w którym przebywali. Po roku czasu do Elmedu wpłynęło pismo od producenta oprogramowania, w którym zarzucił on naruszenie warunków licencjonowania. Podnosił, że aplikacja mogła być dostępna jedynie z poziomu sieci wewnętrznej firmy a nie Internetu.
Elmed próbował się bronić argumentem, że funkcja programu a nawet jego nazwa wskazywała na możliwość instalacji „internetowej”. To jednak producent miał rację. W umowie licencyjnej w polach eksploatacji zapisano bowiem, że z aplikacją serwerową można się łączyć jedynie w sieci lokalnej (LAN). To pola eksploatacji rozstrzygają o tym, w jaki sposób można korzystać z aplikacji.

Określanie pół eksploatacji w umowie licencyjnej

Zapis w umowie o polach eksploatacji powinien najlepiej znajdować się w osobnej jednostce redakcyjnej (tj. paragrafie czy artykule). Pokażemy teraz jak stworzyć poprawną regulację. Pierwszy ustęp tego paragrafu powinien brzmieć np. tak:

  1. Licencjodawca gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworów objętych przedmiotem Umowy, prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów oraz wyłączne prawo do rozporządzania utworami na polach eksploatacji określonych w ust. 3, lub też - najpóźniej w dniu wydania utworów Licencjobiorcy – prawa te będą Licencjodawcy przysługiwały. Licencjodawca gwarantuje i zobowiązuje się, że prawa powyższe nie będą w niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczególności będą wolne od wad prawnych i nie będą naruszać praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich.
  2. Licencjodawca oświadcza, iż zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleń osób trzecich i nie narusza ich praw.

Powyższy zapis gwarantuje, że licencjodawca ma to, co zobowiązuje się udostępnić licencjobiorcy i że nie występują żadne wady. Chodzi tu w szczególności o takie sytuacje, jak np.: roszczenie sobie praw do programu przez pracownika lub podwykonawcę licencjodawcy (którzy napisali kawałek kodu), uprzednie zbycie przez licencjodawcę majątkowych praw autorskich do programu innemu podmiotowi itp.

Prawo
Licencjodawca udziela Licencjobiorcy, bez ograniczenia co do zakresu i terytorium, niewyłącznej licencji na korzystanie z utworów objętych przedmiotem Umowy na wymienionych poniżej polach eksploatacji: - ten ustęp zawiera w podpunktach wyliczenie pól eksploatacji a więc możliwych sposobów korzystania z programu. Licencja ma charakter niewyłączny i obowiązuje na całym świecie. Do samych pól wrócimy za moment, teraz dokończmy nasz paragraf następującymi ustępami: Udzielenie licencji następuje z chwilą wydania egzemplarza nośnika, na którym Utwory zostały utrwalone. Z tą samą chwilą przechodzi na Licencjobiorcę prawo własności … egzemplarzy nośnika na których utwory utrwalono przekazanych Licencjobiorcy w formie płyty CD. Wydanie nośnika nastąpi niezwłocznie po zawarciu przez Strony niniejszej Umowy. - w umowie trzeba zawsze ustalić w którym momencie następuje udzielenie licencji bowiem od tej chwili licencjobiorca może korzystać z programu na określonych wcześniej polach eksploatacji. Wynagrodzenie za udzielenie licencji na korzystanie z utworów na wszystkich określonych w ust. 3 polach eksploatacji oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono wynosi … złotych netto powiększone o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT. W związku z powyższym Strony ustalają, iż za przeniesienie powyższych praw i własności nośników nie przysługuje Licencjodawcy dodatkowe wynagrodzenie. - za korzystanie należy się wynagrodzenie. Tutaj jest ono, jak to bywa najczęściej, ściśle powiązane z tym jakie pola eksploatacji określono w ust. 3. Im bowiem więcej możliwości korzystania z utworu tym większego wynagrodzenia będzie żądał licencjodawca.

Najnowsze oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Szukasz pracownika IT?

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej