Six Sigma

Six Sigma to metoda zarządzania, która głównie opiera się na pozyskiwaniu danych w celu osiągnięcia maksymalnie perfekcyjnej jakości co oznacza sprawną eliminację defektów, strat a także różnych problemów związanych z jakością niezależnie od dziedziny produkcji, usługi itp. Jest to swoista kultura organizacyjna, która swoim działaniem motywuje ludzi do współpracy dla osiągnięcia jeszcze wyższych poziomów wydajności oraz efektywności. Stanowi pewne narzędzie, które otwiera drogę do wyznaczonego celu wszystkim organizacjom. Jej podstawą jest łączenie znanych technik statystycznego sterowania jakością z innymi metodami statystycznymi a także z systematycznym szkoleniem pracowników każdego szczebla organizacji, który jest objęty tą metodą. Pozwala na wychwycenie błędów i ich pełną identyfikację jeszcze zanim wystąpią. W statystyce sigma stanowi odchylenie standardowe zmiennej, natomiast sześć sigm oznacza odległość sześciu odchyleń standardowych między linią centralną procesu a najbliższą granicą specyfikacji.

Six Sima to podejście, które zostało podzielone na pięć różnych faz procesów, zwanych DMAIC (od angielskich wyrazów oznaczających poniższe fazy). Składa się z takich faz jak:

 • Definiowania - etap odpowiadający za poznanie i opis procesów od ich słabszej strony, wyznaczane są również cele, które mają być osiągnięte tym projektem,
 • Pomiaru - proces powinien być precyzyjnie mierzony a wszelkie wyniki muszą być zanalizowane w sposób jasny co sprzyjać będzie prawidłowemu uzyskiwaniu informacji,
 • Analizy - odpowiada za analizę uzyskanych danych, ma to na celu identyfikowanie przyczyn opracowania bądź ewentualnych defektów, głównie dotyczy danych związanych z ogólną wiedzą o procesie,
 • Udoskonalenia - pełnią rol integracji procesu w trakcie jego toku, szczególny nacisk kładzie się na redukcję pewnych odchyleń, głównymi elementami są wykonanie, analiza oraz planowanie wyników a także doświadczenia,
 • Kontroli - odpowiada za czynny monitoring, który ma na celu zapewnić jak najwyższą jakość, służą do niego karty kontrolne).

Oprócz metody DMAIC, wymienia się również metodę DMADV, która uznawana jest za zarządzanie projektem nowego procesu/produktu. Poszczególne jej fazy to:

 • Definiowanie - definiowany jest cel projektu, który odpowiada potrzebom klienta a także strategii organizacji,
 • Pomiar - dotyczy pomiarów a także określania charakterystyk krytycznych wobec jakości, cech produktów, ryzyka oraz procesu produkcyjnego,
 • Analiza - analiza odnosi się do dostępnych rozwiązań alternatywnych, które mogą umożliwić osiągnięcie założonego na początku projektu celu,
 • Projektowanie - dotyczy nowego produktu, procesu bądź usługi, faza to dotyczy wykonywania pewnych symulacji,
 • Weryfikacja - odnosi się do weryfikacji przygotowania projektu a także wykonania realizacji pilotowej, implementacji procesu oraz przekazanie procesu właścicielowi.

W metodyce Six Sigma wymienia się również pewne zasady. Wymienić możemy sześć zasad, takich jak:

 • Kierunek - klient i jego potrzeby,
 • Zarządzanie wykorzystujące informację - określenie wskaźników, które mają za zadanie zmierzenie poziomu działania danej firmy,
 • Proces, zarządzanie i ulepszanie - jest to jeden z najważniejszych elementów, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu,
 • Aktywne zarządzanie - odpowiada za wykonywanie czynności zanim zajdą jakieś działania,
 • Nieograniczona współpraca - polega na zrozumieniu rzeczywistych potrzeb użytkowników a także pracy w całym procesie,
 • Celem-doskonałość, tolerancja dla niepowodzeń - wykorzystując tę metodykę, podmiot zmuszony jest do ciągłego samodoskonalenia a także zaakceptowania ewentualnych niepowodzeń z którymi musi umieć sprawnie sobie radzić.

Six Sigma za główne zadania ma dbanie o satysfakcję konsumenta, która musi zostać zdefiniowana podczas wykonywania każdego z etapów projektu. Oprócz tego dba o określanie jakości ale i poziomu wskaźnika liczb produktów z defektem. Metodyka stawia sobie przede wszystkim za cel usuwanie zmienności, eliminowanie czasu w cyklu produkcyjnym, redukcję budżetu dotyczącego błędów czy napraw ale także poprawę statusu firmy na rynku.